امروز

امروز :سه شنبه
1 اسفند 1396

آمار بازدید

کل بازدید ها : 564693
بازدید های امروز : 188

کنترل پنل

پست الکترونیک

نوع محصول : پوست         نام برند انتخابی : دوكری          

   دوکری کرم ضد جوش کراکنیل   (مشاهده توضیحات...)

 
کرم ضد جوش کراکنیل 
 

ﮐﺮم ﮐﺮاﮐﻨﯿﻞ ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﻮﺳﺘﮫﺎی ﭼﺮب ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﺠﺎد ﺟﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺘﻨﻮع از اﺳﯿﺪھﺎی ﻣﯿﻮه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﮏ، اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ و اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺻﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ، دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ را آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﻣﻨﺎﻓﺬ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﺮم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺮﺗﺎﺳﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آﮐﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺘﮫﺎب ﺟﻮﺷﮫﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮﻓﺎﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از زﯾﻨﮏ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻼت و ﺳﺎوﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ آﻟﻔﺎ ﺑﯿﺰاﺑﻮﻟﻮل و اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﺗﯿﻨﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﮫﺎب وﯾﮋه ای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

روش ﻣﺼﺮف:
اﯾﻦ ﮐﺮم را ﺻﺒﺢ وﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺻﻮرت ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺮم را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪآﮐﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.


   دوکری کرم مرطوب کننده دست ایکتیان   (مشاهده توضیحات...)


کرم مرطوب کننده
دست ایکتیان دوکری 

ایکتیان انتخاب اول در درمان و محافظت دستهای خشک و ترک خورده می باشد. این کرم حاوی مواد مرطوب کننده ، نرم کننده و کمپلکس ویتامینها  و مواد التیام بخش می باشد. PP2پروپیلن آلژینات عامل ترمیم کننده و بهبود دهنده، به سرعت ترکها را برطرف می کند و لایه محافظی روی دست ایجاد می کند. کمپلکس وازلین گلیسیرین نیز به افزایش طول اثر آن کمک می کند. مخلوط ویتامین های A,C,Eاثر ضد رادیکالهای آزاد، آنتی اکسیدانی و ترمیم کنندگی قوی دارند.
 
موارد مصرف:
شرایط آب و هوایی خشک
ایکتیوز ، پسوریازیس
مکمل درمانهای دارویی (ضد آکنه ، PUVA Therapy)
افراد مسن
 
مواد موثر:
کمپلکس وازلین گلیسیرین ، ویتامین های A,C,E، پروپیلن آلژینات (PP2)
 
طریقه مصرف:
روزانه و به دفعات مورد نیاز

   دوکری محافظ لب کلیان    (مشاهده توضیحات...)

 
 
كرم محافظ لب کلیان
 
دارای اثر درمانی و مرطوب کنندگی عمقی بوده ترک و زخم ناشی از شرایط آب و هوایی و درمانهای دارویی را بهبود می بخشد. طراحی آن بصورت Stickنبوده به همین دلیل ذوب نشده ، نمی شکند. حاوی مواد ضد آفتاب غیرشیمیایی نیز می باشد.

مواد موثر:
ویتامین E، ویتامین F، روغن معدنی ، موم ، مواد ضد آفتاب، کمپلکس وازلین و گلیسرین

طریقه مصرف:
روزانه به مقدار مورد نیاز به لب ها بمالید(قابل استفاده زیر رژلب)

   دوکری کرم ایکتیان   (مشاهده توضیحات...)


 
کرم ایکتیان دوکری 
 
 این کرم برای پوست خشک صورت و بدن که از خارش و قرمزی رنج می برند مناسب می باشد.
 
موارد مصرف:
ایکتیوز و خشکی بیش از حد
شرایط آب و هوایی خشک
مکمل درمانهای دارویی (ضد آکنه ، رتینوئیدها، PUVA Therapy)

مواد موثر:
کمپلکس وازلین و گلیسرین

طریقه مصرف:
روزی یک یا دوبار لایه نازکی بر روی پوست تمیز بمالید. 

   ژل کراکنیل دوکری   (مشاهده توضیحات...)ژل کراکنیل دوکری


 

شوینده مناسب پوستهای چرب و جوش دار

مناسب جهت صورت و بدن

دارای لایه بردار و عوامل تنظیم کننده ترشح چربی

رطوبت رسان عالی

مواد موثر:

گلایکولیک اسید(کراتولیتیک و از بین برنده لایه های مرده پوست)

 زینک سالیسیلات (تنظیم کننده ترشح چربی )

 گلیسیرین(مرطوب کننده)

سابال سرولاتا(تنظیم کننده ترشح چربی با منشا گیاهی)

دستور مصرف:
صبح و عصر جهت شستشو و پاکسازی پوستهای چرب و جوش دار


   قلم ضد جوش رنگی کراکنیل دوکری   (مشاهده توضیحات...)قلم ضد جوش رنگی کراکنیل

 

ضد جوش فوری و پوشاننده انواع جوش (سر سیاه ، سر سفید، زیر پوستی و التهابی)

استفاده راحت و قابل حمل

مواد موثر:

میرتاسین(ضد باکتری ، قابض و ضد التهاب)

PHA  (کراتولیتیک و از بین برنده لیه های مرده پوست)

  رنگدانه بژ

دستور مصرف:
روزانه به دفعات مورد نیاز روی جوشها استفاده شود.
 
 

   کرم کراکنیل دوکری   (مشاهده توضیحات...)

کرم کراکنیل
(پوستهای چرب و جوش دار
)


 

  درمان آکنه و انواع کومدونها

  مات کننده سریع و ضد براقی

  درخشان کننده و جوانساز پوست

  آنتی باکتریال و ضد التهاب

  قابض و دارای قابلیت بستن منافذ باز پوست

مواد موثر:

  سابال سرولاتا(تنظیم کننده ترشح چربی با منشا گیاهی)

  زینک سالیسیلات(تنظیم کننده ترشح چربی)

  گلایکولیک اسید، سالیسیلیک اسید، لاکتیک اسید(کراتولیتیک و از بین برنده لایه های مرده پوست)

  میرتاسین(ضد باکتری،قابض و ضد التهاب)

  آلفابیزابولول و استئاریل گلیسیریتینات(تسکین بخش و ضد التهاب)

دستور مصرف:
صبح و عصر روی مناطق مورد نظر استفاده شود. در صورت استفاده در طول روز زیر نور مستقیم آفتاب قرار نگیرید.


   ملاسکرین اکلت ریچ دوکری   (مشاهده توضیحات...)ملاسکرین اکلت ریچ
ضد لک های قهوه ای برای پوستهای نرمال و خشک 

روشن کننده همراه با ضدآفتاب SPF15

  مراقبت روزانه پوست

  ضد لک های قهوه ای

  صاف و روشن کننده پوست

  مهار آنزیم ایجاد لک(تیروزیناز)

  آنتی اکسیدان

  حاوی ویتامین  c پایدار آهسته رهش جهت کارایی بهتر

  جلوگیری از انتقال رنگدانه ها به سطح پوست

  پایه آ رایش عالی- پودر جاذب چربی- بافت مطبوع

  اثرات سطحی و عمقی روی رنگدانه

مواد موثر:
  ویتامین c (اسکوربیل گلوکوزاید)(آنتی اکسیدان ، صاف کننده سطح پوست و ضد لک)

  نیاسینامید(جلوگیری از انتقال ملانین ها به سطح پوست )،فاکتور ضد آفتاب SPF15

دستور مصرف:

روزانه 3 پمپ از کرم را روی پوست تمیز شده صورت ، گردن ،دکلته و پشت دست بمالید.

حداقل 2 ماه مصرف شود.


   ملاسکرین اکلت ( لژر) دوکری   (مشاهده توضیحات...)ملاسکرین اکلت( لژر)
ضد لک های قهوه ای برای پوستهای مختلط و چرب


روشن کننده همراه با ضدآفتاب SPF15

مراقبت روزانه پوست

ضد لک های قهوه ای

صاف و روشن کننده پوست

مهار آنزیم ایجاد لک(تیروزیناز)

آنتی اکسیدان

حاوی ویتامین  c پایدار اهسته رهش جهت کارایی بهتر

جلوگیری از انتقال رنگدانه ها به سطح پوست

پایه آرایش عالی- پودر جاذب چربی- بافت مطبوع

اثرات سطحی و عمقی روی رنگدانه

مواد موثر:

ویتامین c (اسکوربیل گلوکوزاید)(آنتی اکسیدان ، صاف کننده سطح پوست و ضد لک)

نیاسینامید(جلوگیری از انتقال ملانین ها به سطح پوست )،فاکتور ضدآفتاب SPF15 ،پودر جاذب چربی در اکلت لژر

دستور مصرف:

روزانه 3 پمپ از کرم را روی پوست تمیز شده صورت ، گردن ،دکلته و پشت دست بمالید.
حداقل 2 ماه مصرف شود.


   لوسیون ضد آفتاب ملاسکرین SPF50 Plus دوکری   (مشاهده توضیحات...)لوسیون ضد آفتاب ملاسکرین
100ML SPF50 Plusپوشاننده طیف وسیع اشعه های UVBو UVA

نوآوری در فرمول با اثر منحصر به فرد ضد لک

فیلتر شیمیایی(تینو سرب S)و فیلتر ارگانیک(تینوسرب M)

فرمولی مطبوع، نامرئی،پخش راحت،بدون پارابن و عطر

غیر جوش زا ، ضد حساسیت، ضد رادیکال آزاد،مقاوم در برابر تعریق و شست و شو

حداکثر مقاومت در برابر اشعه آفتاب

لوسیون + SPF50  با پخش عالی روی صورت و بدن برای انواع پوست

   کرم ضد آفتاب ملاسکرین دپیگمنت SPF 50 Plus دوکر   (مشاهده توضیحات...)کرم ضد آفتاب ملاسکرین دپیگمنت
40ML SPF 50 Plus

 

پوشاننده طیف وسیع اشعه های UVBو UVA

نوآوری در فرمول با اثر منحصر به فرد ضد لک

 فیلتر شیمیایی(تینو سرب S)و فیلتر ارگانیک(تینوسرب M)

فرمولی مطبوع، نامرئی،پخش راحت،بدون پارابن و عطر

غیر جوش زا ، ضد حساسیت، ضد رادیکال آزاد،مقاوم در برابر تعریق و شست و شو

حداکثر مقاومت در برابر اشعه آفتاب


   کرم ضد آفتاب ملاسکرین دپیگمنت SPF 50 Plus دوکر   (مشاهده توضیحات...)کرم ضد آفتاب ملاسکرین دپیگمنت
40ML SPF 50 Plus

 

پوشاننده طیف وسیع اشعه های UVBو UVA

نوآوری در فرمول با اثر منحصر به فرد ضد لک

 فیلتر شیمیایی(تینو سرب S)و فیلتر ارگانیک(تینوسرب M)

فرمولی مطبوع، نامرئی،پخش راحت،بدون پارابن و عطر

غیر جوش زا ، ضد حساسیت، ضد رادیکال آزاد،مقاوم در برابر تعریق و شست و شو

حداکثر مقاومت در برابر اشعه آفتاب


   پن ایکتیان دوکری   (مشاهده توضیحات...)پن ایکتیان
از بین برنده خشکی و شکنندگی پوست


 از بین برنده خشکی و شکنندگی پوست

 مناسب جهت شستشوی پوست صورت و بدن

 Ph  نزدیک به پوست و بدون تحریک

دوام بالا و ماندگاری طولانی

مواد موثر:

کمپلکس وازلین

گلیسیرین(مرطوب کننده و نرم کننده)

Shea butter(مغذی)

دستور مصرف:
روزانه به دفعات مورد نیاز جهت شست و شوی صورت و بدن