امروز

امروز :سه شنبه
1 اسفند 1396

آمار بازدید

کل بازدید ها : 564697
بازدید های امروز : 192

کنترل پنل

پست الکترونیک

ضد آفتاب ها

از آنجا كه آفتاب اثرات آسيب زننده اي براي پوست دارد از جمله پيري، سرطان ولك بنابراين پرهيز از
آفتاب ضروري است. يك راه پرهيز از آفتاب استفاده از ضد آفتاب است. ضد آفتاب ها به سه دسته عمده
 تقسيم مي شوند:
فيلترهاي فيزيكي: با انعكاس نور خورشيد مانع از رسيدن آن به پوست مي شوند مثل زينك اكسايد
 يادي اكسيد تيتانيوم. (اين فيلترها تمام اشعه خورشيد يعنيIR,UVB,UVA را پوشش مي دهند)
فيلترهاي شيميايي: باجذب نور خورشيد مانع از اثرات مضر آن بر پوست مي شوند و خودشان به دو
دسته تقسيم مي شوند:
1.  ضدUVA
2.  ضد UVB
            مثل بنزوفنون ها ، Cinnamate ها و Parsol1789

 

 

 
فيلترهايي كه اثر دوگانه دارند يعني بدون نفوذ به پوست، هم با انعكاس نور خورشيد و هم با جذب
آن مانع از اثرات مضر آفتاب بر پوست مي شوند مثل Tinosorb M
اما دسته اي از ضد آفتابها هستند كه از DNA سلولي هم محافظت مي كنند و عملكردشان پيشرفته
تر از فيلترهاي مذكور است و در ضدآفتابهاي فتودرم موجودند كه به Bio Protection معروف هستند.
Bio protection از كمپلكس Mannitol- Ectoine  تشكيل شده است. اين كمپلكس قادر به حفاظت
DNA سلولي در مقابل آفتاب است يعني از عمق پوست هم محافظت مي‌كند.